Pac-alvoko el Perpignan, por unuopuloj, por la tuta mondo

Grupeto da geamikoj, civitanoj, geviroj, kunvenis en Perpignan, sudfrancie, por interŝanĝi pri la temo «milito kaj paco». Venis al ni obseda kaj urĝa demando: «Kion povas fari ni, simplaj kaj negravaj uloj?» Tre rapide ekvenis al ni ideo: diskonigi admonon, esperante ke ĝi estos legita, komprenita, dissendita. Kaj ĉefe ke ĝi estos konsiderita.

Omaĝe al la alvoko de Stokholmo, kiu siatempe kolektis gigantan nombron da subskriboj, tamen sen ebligi ĉesigon de la atomfrenezeco,  nia alvoko estas: «Pac-alvoko el Perpignan, por unuopuloj, por la tuta mondo».

Ambicia estas nia celo, modesta nia agmaniero. Ni direktas nin al la tuta mondo, sed ne povas sendi nian alvokon al la tuta homaro. Komence, ĝin ni sendos al kelkaj personoj influaj siaregione, aliloke en Francio aŭ eksterlande. Ĝin ricevos ankaŭ kelkaj asocioj, kaj ankaŭ «anonimuloj», kiel ni mem estas.

Ni scias, ke la Homaro estas unu kaj nedividebla. Do, gravas ĉiuj: negravuloj kiel gravuloj, silentemuloj kiel oratoroj, maljunuloj kiel junuloj, senmonuloj kiel riĉeguloj. Ĉu sendita al vi aŭ ĉu hazarde ekkonita de vi, ĉi tiu alvoko estas por vi, kaj via konsento ege gravas.

Tio ne estas peticio. Milionoj da subskriboj malsupre de paperfolio: kiucele?

Ĝi estu la voĉo de la senvoĉuloj, de la ok miliardoj da homoj, kiuj nun plenangore loĝas sur malsana planedo. Tial la geamikoj, kiuj lanĉas ĉi tiun admonon, tion faras humile kaj anonime. Kiam vi eklegos ĉi tiun alvokon, kiu ajn vi estas, viavice vi povos ĝin dissendi kaj vivigi, per iuj ajn rimedoj je via dispono: se konsciencon vi plu havas, kaj pri tio ni certas.

Vi eble estas ŝtatestro. Tiukaze, ni konscias pri la respondeca premego, kiun suferas vi, kompatinda mortanto. Ni kompatas, kaj nia celo, de ni kiuj estas neniuj, estas helpi vin plu agi serve al la aliaj.

Tio signifas serve al la ok miliardoj da nunaj homoj, kaj al la venontaj generacioj, se vi ebligos al ili ekekzisti. Ni certas, ke tion vi ebligos al ili, ĉar ne eblas alie agi.

Se vi estas unu el la «negravuloj», vi scias same kiel ni, kiom vi estas koncernata: do, kuraĝe agu! Ne timu! Dissendadu ĉi tiun alvokon, kaj travivu ĝin mem viavive. Konigu ĝin, kaj parolu pri ĝi ĉie kaj ĉiuokaze. Ni estas kiel gisto en pasto: nepre bezonataj! Milito komenciĝas en ula menso, kaj poste infektas la tutan mondon, kiel viruso. Samas pri Paco!

Pacon ni meritu. Ĝi ne elĉiele venas, envolvita en donacpapero, dum ni, senkonsciaj krimuloj, militas aŭ preparas militon. Pacon ni meritu, provante aŭskulti kaj ankaŭ alparoli respekte aliulon. Ĝin ni meritu evitante trompi aliulon, vole aŭ ne; do atentante pri la alia.

For la imperiismo (speco de ŝtelo) kaj la hegemonio.

Evoluo estas nepra kondiĉo por paco: neniu estu flankenlasita, kiu ajn estas la preteksto.

Bonkvalita edukado por ĉiuj, inkluzive la minoritatojn, inkluzive la knabinojn…

Sana ekonomio, kiu prirabas aŭ venenigas nek la homaron nek la naturon. Ekonomio, kiu ne baziĝas sur armila komercado. Ekonomio, kiu malaperigas la ekstreman malriĉecon, la mizeron. Unue la malriĉuloj, unue servitaj!

Ni ĉi tie skribis la plejgravaĵon. Vi kapablos, por vi kaj vialoke, kompletigi la liston de ĉiuj kondiĉoj, por ke regu Paco, por unuopulo ĝis la tuta mondo. Tiel, la homoj kaj popoloj akorde kreos fratecan rondon, kaj la lingva mozaiko proklamos:

Pax, pace, peace, pau, paz, paix, paco, mir, мир, ktp.

Pac-alvoko el Perpignan, por unuopuloj, por la tuta mondo (sendita de Jean-Yves Costesèque)

Majo 2022